top of page
Ochrana údajov Top

Ochrana údajov

01. Vymedzenie pojmov
02. Meno a adresa prevádzkovateľa
03. Meno a adresa úradníka pre ochranu údajov

04. Súbory cookie
05. Zber všeobecných (nepriamych) údajov a informácií, neregistrovaní návštevníci
06. Registrácia na našu webovú stránku, priame údaje, registrovaní užívatelia
07. Prečo Hotel Jobs Tirol zhromažďuje takéto údaje?
08. Kde si Hotel Jobs Tirol ukladá vaše údaje?
09. Trvanie, počas ktorého sa osobné údaje ukladajú
10. Zverejňovanie osobných údajov tretím stranám

11. Predplatné nášho butelltinu, newsletter
12. Kontakt prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo SMS
13. Funkcia komentárov a prihlásenie na odber komentárov vo blogu / fóre

14. Práva dotknutej osoby

15. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)
16. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Google AdSense
17. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania remarketingu Google
18. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google AdWords
19. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Instagramu
20. Ustanovenia o ochrane údajov pre PayPal ako spôsob platby
21. Ustanovenia o ochrane údajov pre server Wix.com ako cloudovú platformu pre túto webovú stránku

22. Právny základ pre spracovanie
23. Právne alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov
24. Existencia automatizovaného rozhodovania

25. Aktualizácie
26. Memo

Sme veľmi radi, že sa zaujímate o tento projekt a agentúru.

Ochrana údajov má pre nás osobitný význam. Používanie webovej stránky Hotel Jobs Tirol je vo všeobecnosti možné bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak si dotknutá osoba želá využívať osobitné služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti získame súhlas dotknutej osoby.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Hotel Jobs Tirol (ďalej len „vyhlásenie o ochrane údajov“) určuje, ako údaje spoločnosti Hotel Jobs Tirol (= „www.hoteljobstirol.com“), = „webová stránka“, = „agentúra práce“, = „my“, = „ja“) v údajoch Spojenie s našimi neregistrovanými návštevníkmi a registrovanými používateľmi vrátane prémiových používateľov (každý „návštevník“ alebo „používateľ“, „vy“) v súvislosti s ich prístupom k používaniu webovej stránky Hotel Jobs Tirol (vrátane www.hoteljobstirol.com) , „webová stránka“), mobilné aplikácie („mobilné aplikácie“) a súvisiace služby (súhrnne „služby“).

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo atď., dotknutej osoby je vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s nariadeniami o ochrane údajov špecifických pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na Hotel Jobs Tirol. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by naša spoločnosť chcela informovať záujemcov o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov sú dotknuté osoby informované o svojich právach.

Spoločnosť Hotel Jobs Tirol ako prevádzkovateľ zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky.

Internetové prevody údajov však môžu mať vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu je každý subjekt údajov oprávnený zasielať nám osobné údaje alternatívnymi spôsobmi, napríklad e-mailom.

Naše služby nie sú povolené pre deti do 18 rokov. Spoločnosť Hotel Jobs Tirol úmyselne neuchováva osobné údaje detí mladších ako 18 rokov.

Prístupom alebo použitím ktorejkoľvek z našich služieb vyhlasujete, že ste si prečítali toto vyhlásenie o ochrane údajov

01. Vymedzenie pojmov

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Hotel Jobs Tirol je založené na terminológii, ktorú používajú európsky regulátory pri vydávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, radi by sme vopred vysvetlili pojmy.

 

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame nasledujúce výrazy:

 

a) osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“).

 

Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom identifikátorov, ako je meno, rodné číslo, údaje o bydlisku, alebo iných osobitných charakteristík, je možné identifikovať fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

b) dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

 

c) spracovanie

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo séria operácií vykonávaná s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako sú zhromažďovanie, spracovávanie, organizácia, triedenie, vyberanie, ukladanie, alebo úprava, čítanie, použitie, zverejnenie cez internet, poštou alebo inou formou poskytovania, porovnávanie,  obmedzenie, vymazanie, alebo zničenie.

d) obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania je označovanie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

 

e) profilovanie

Profilovanie je akýkoľvek typ automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorý spočíva v tom, že sa tieto osobné údaje používajú na hodnotenie určitých osobných aspektov, ktoré sa týkajú fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, hospodárskej situácie, zdravia, osobných údajov, záujmov, spoľahlivosti, správania, umiestnenia, atď.

 

f) pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemôžu byť pridelené konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že sa tieto ďalšie informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečujú, že osobné údaje nemožno priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 

g) zodpovedná osoba, prevádzkovateľ

Zodpovedná osoba  je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s inými rozhodne o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania stanovené právnymi predpismi Únie alebo právnymi predpismi členských štátov, je možné podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov určiť zodpovednú osobu alebo konkrétne kritériá jej pomenovania.

 

h) spracovateľ

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

 

i) príjemca

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje ako súčasť osobitného mandátu vyšetrovania podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov, sa však za príjemcov nepovažujú.

 

j) tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené spracovávať osobné údaje v priamej zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

 

k) súhlas

Súhlas je akékoľvek vyjadrenie vôle dobrovoľne poskytnutej dotknutou osobou pre konkrétny prípad informovaným spôsobom a jednoznačne vo forme vyhlásenia alebo iného jasného potvrdzujúceho aktu, s ktorým dotknutá osoba naznačuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

l) záujemca

Záujemca je každá fyzická osoba, ktorá cez Hotel Jobs Tirol hľadá pracovný pomer s budúcim zamestnávateľom v oblasti hotelierstva, alebo gastronómie.

01
02
02. Meno a adresa zodpovednej osoby


V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov v právnych predpisoch členských štátov Európskej únie a iných ustanovení, ktoré majú povahu ochrany údajov, je za ne zodpovedný:

Vladimir Stas

Hotel Jobs Tirol
Tel.: 0043.650.4.95.97.96
E-Mail:hoteljobstirol@gmail.com
Website:www.hoteljobstirol.com

03. Meno a adresa úradníka pre ochranu údajov

 

Úradníkom na dohľad ochrany údajov prevádzkovateľa je:

 

Andrea Jelinek

Rakúsky úrad pre ochranu údajov

Wickenburggasse 8

1080 Viedeň

Rakúsko

 

Tel .: +43 1 52 152-2550

E-mail:dsb@dsb.gv.at

Webové stránky:www.dsb.gv.at

 

Každá dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť priamo na úradníka pre ochranu údajov, s akýmikoľvek otázkami a návrhami týkajúce sa ochrany údajov.

03
04. Súbory cookie

 

Hotel jobs Tirol používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené a uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača.

Viaceré webové stránky a servery používajú súbory cookie. Cookie obsahuje tzv. ID súbor. ID súbor je jedinečný identifikátor.  Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť webové stránky a servery priradené konkrétnemu internetovému prehľadávaču, v ktorom bol uložený súbor cookie. To umožňuje navštíveným webovým serverom a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehľadávač môže byť rozpoznaný a identifikovaný pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Používaním súborov cookie môžu spoločnost Hotel Jobs Tirol používateľom tohto webu poskytovať užívateľsky profesionálnejšie služby, ktoré by neboli možné bez nahratia súborov cookie.

Cookie môžu byť použité na optimalizáciu informácií a ponúk na našich webových stránkach a na WIX.com v záujme používateľa. Ako už bolo uvedené, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webových stránok, ktorý používa cookies, nemusí zadávať svoje prístupové údaje zakaždým, keď navštívi web, pretože to preberá webová stránka a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si pamätá položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka pomocou súboru cookie.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť inštalácii cookies cez našu webovú stránku prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo zabrániť inštalácii cookies. Okrem toho je možné kedykoľvek nainštalované cookies odstrániť pomocou internetového prehliadača, alebo iných softvérových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak príslušná osoba deaktivuje nastavenie súborov cookie v použitom internetovom prehliadači, za určitých okolností nie je možné v plnom rozsahu využiť všetky funkcie našej webovej stránky.

04
05. Zhromažďovanie všeobecných informácií; nepriame údaje; neregistrovaný návštevník

 

Hotel Jobs Tirol zbiera množstvo všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď dotknutá osoba získa prístup k tejto webovej stránke. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera Wix.com. Je možné zaznamenať: (1) použité typy prehliadačov a verzie, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) webovú stránku, z ktorej prístupový systém pristupuje na našu webovú stránku (takzvaný sprostredkovateľ), (4) podstránky, ktoré používajú prístupový systém na našej webovej stránke môže byť riadený, (5) dátum a čas prístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie.

 

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií nevytvárajú Hotel Jobs Tirol žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne dodanie obsahu našej webovej stránky, (2) optimalizáciu obsahu našej webovej stránky a reklamu na ňu, (3) na zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej stránky a ( 4) poskytovať orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku.Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie sú na jednej strane štatisticky prehodnotené a na druhej strane zabezpečujú optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

05
06. Registrácia na našej webovej stránke; priame údaje; registrovaní užívatelia

 

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke prevádzkovateľa údajov poskytnutím osobných údajov. Ktoré osobné údaje sa odovzdávajú osobe zodpovednej za spracovanie, vyplývajú z príslušnej vstupnej masky použitej na registráciu.

Osobné údaje vložené dotknutou osobou sa zhromažďujú a ukladajú výlučne na interné použitie zodpovednou osobou a na ich vlastné účely. Zodpovedná osoba môže zariadiť prenos do jedného alebo viacerých spracovateľov, napríklad poskytovateľa balíkových služieb, ktorý tiež používa osobné údaje výlučne na interné použitie, ktoré možno pripísať prevádzkovateľovi.

 

Registráciou na webovej stránke prevádzkovateľa sa uloží aj IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb dotknutej osoby (ISP), dátum a čas registrácie. Tieto údaje sa ukladajú na pozadí, takže zneužitiu našich služieb sa dá zabrániť iba týmto spôsobom, a ak to bude potrebné, tieto údaje umožňujú vyšetriť spáchané trestné činy. V tomto ohľade je ukladanie týchto údajov potrebné na ochranu prevádzkovateľa údajov.

 

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov slúži prevádzkovateľovi údajov k tomu, aby poskytol obsah alebo služby dotkunutej osobe, ktoré môžu byť vzhľadom na povahu veci ponúkané len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich úplne vymazať z databázy prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ údajov poskytne každej dotknutej osobe na požiadanie informácie o tom, aké osobné údaje o dotknutej osobe sú uložené. Okrem toho osoba zodpovedná za spracovanie opravuje alebo vymazáva osobné údaje na žiadosť dotknutej osoby za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie. V tejto súvislosti má dotknutá osoba, ako kontaktnú osobu k dispozícii celý personál prevádzkovateľa.

 

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete, prostredníctvom:

 

(01) Newsletter - meno, telefón a e-mailová adresa.

(02) Kontaktný formulár - Obsahuje e-mailovú adresu, priezvisko, meno a vaše telefónne číslo.

(03) Registrácia na blog / fórum - obsahuje e-mailovú adresu a vaše meno, alebo prezývku

(04) Profil (prémiový užívateľ) - Profil obsahuje e-mailovú adresu a potom všetky potrebné informácie, ktoré tvoria váš profil - napríklad priezvisko, meno, pohlavie, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, telefónne číslo, vzdelanie, skúsenosti, jazyky, odborné dokumenty, ako napríklad životopis alebo motivačný list, certifikáty atď. resp. dáta ohľadom hotela a kontakntná osoba

06
07. Prečo Hotel Jobs Tirol zhromažďuje takéto údaje?

 

Spoločnosť Hotel Jobs Tirol zbiera takéto neosobné a osobné údaje na tieto účely:

 

(01) Poskytovať a prevádzkovať naše služby

(02) Ďalej rozvíjať naše služby, prispôsobovať ich, individuálne ich zlepšovať na základe všeobecných, alebo individuálnych preferencií, skúseností a problémov návštevníkov a používateľov.

(03) V každom momente poskytovať služby a technickú podporu našim používateľom a zákazníkom

(04) Byť schopný kontaktovať našich návštevníkov a používateľov pomocou všeobecných (blog, fórum), individuálnych správ, alebo reklamných správ v súvislosti s našimi službami (ako je podrobnejšie vysvetlené v oddiele 10).

(05) Umožniť, sponzorovať a ponúkať určité súťaže, podujatia a ponuky, určovať kvalifikácie účastníkov, alebo kontrolovať výkonnosť.

(06) Na vytváranie zozbieraných štatistických údajov, alebo na vytváranie iných zhromaždených a/alebo odvodených neosobných údajov, ktoré my, alebo naši obchodní partneri môžeme použiť na poskytovanie a zlepšovanie našich zodpovedajúcich služieb.

07
08
09. Trvanie, počas ktorého sa osobné údaje ukladajú

 

Zodpovedná osoba (prevádzkovateľ) spracúva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby iba na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Spracúvať a ukladať osobné údaje dotknutej osoby môže aj európsky zákonodarca,
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť tieto osobné údaje, ak si to vyžiada európsky, resp. iný orgán štátnej moci v rámci daných zákonov a iných právnych predpisov.

Ak sa účel uchovávania už neuplatňuje, alebo ak lehota na uchovávanie predpísaná európskou smernicou a poskytovateľom nariadenia alebo iným zodpovedným zákonodarcom uplynie, osobné údaje sa v súlade so zákonnými ustanoveniami bežne zablokujú alebo vymažú.

09
10. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám


Spoločnosť Hotel Jobs Tirol môže zverejniť a poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ale iba v nasledujúcich prípadoch:

 

10.1 Budúci zamestnávatelia – majitelia, riaditelia a zodpovedné osoby v hotelových a gastronomických zariadeniach a ich asistenti; resp.záujemci


Hotel Jobs Tirol neustále vyhľadáva záujemcov  a je v kontakte s množstvom hotelových zariadení, aby im ponúkol to, čo hľadajú: pracovnú silu. To znamená, že osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté týmto osobám.

a) Neregistrovaná tretia strana má veľmi obmedzený prístup k  profilu – viditeľná je iba profilová fotka, meno, počet odpracovaných rokov  v hotelierstve a profesiu; resp. iba meno hotela a miesto.

b) Aby si mohla tretia osoba prehliadnuť plný osobný profil, musí sa zaregistrovať a vytvoriť si profil hoteliera. Toto právo udeľuje dotknutá osoba Hotel Jobs Tirol elektronicky pri vytváraní osobného profilu.

Hotel Jobs Tirol vám odporúča, aby ste mali jasno v tom, aké osobné a profesionálne informácie by ste chceli poskytnúť hotelierom a ich asistentom, alebo budúcemu potenciálnemu zamestnávateľovi; resp. záujemcom

Na druhej strane,  Hotel Jobs Tirol nezodpovedá za osobné, ani profesionálne informácie z vášho profilu, ktoré neskôr poskytneme tretím stranám – hotelierom a ich asistentom, alebo potenciálnym zamestnávateľom, resp. záujemcom na prehliadnutie. Upozorňujeme, že všetky fyzické a právnické osoby, ako sú obchodné spoločnosti, firmy, alebo iné organizácie, musia spĺňať všetky pravidlá týkajúce sa osobnej ochrany údajov - GDPR.


10.2 Štátne orgány


Ak to umožňujú zákony o ochrane údajov, môže spoločnosť Hotel Jobs Tirol povoliť tretím stranám prístup k vašim osobným údajom v akejkoľvek jurisdikcii, alebo konať, ak sa domnievame, že to zákon vyžaduje, a to s oznámením, alebo bez neho.

10
11. Objednanie bulletinu, newsletter


Na webovej stránke Hotel Jobs Tirol majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber informačného bulletinu (newsletter) našej spoločnosti. Ktoré osobné údaje sa odovzdávajú osobe zodpovednej za spracovanie pri objednávaní bulletinu, sa určia pomocou vstupnej masky použitej na tento účel.

Snahou Hotel Jobs Tirol je pravidelne informovať svojich zákazníkov a obchodných partnerov o ponukách spoločnosti prostredníctvom bulletinu. Bulletin našej spoločnosti môže byť prijatý dotknutou osobou iba vtedy, ak (1) dotknutá osoba má platnú e-mailovú adresu a (2) dotknutá osoba si tento informačný bulletin - Newsletter objednala resp. (3) používa iné služby Hotel Jobs Tirol, ktoré si tiež registrovala.

Pri registrácii do bulletinu si tiež ukladáme IP adresu pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP) počítačového systému používanú dotknutou osobou v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné, aby bolo možné porozumieť (možnému) zneužitiu e-mailovej adresy dotknutej osoby neskôr, a preto slúži na poskytnutie právnej ochrany prevádzkovateľovi.

Osobné údaje zhromaždené pri registrácii na odber bulletinu sa použijú iba na odosielanie nášho bulletinu. Okrem toho by mohli byť objednávatelia informačného bulletinu informovaní e-mailom, ak je to potrebné pre fungovanie informačného servisu alebo pre registráciu v tomto ohľade, ako by to mohlo byť v prípade zmien v ponuke spravodajcu, alebo zmien technických okolností. Osobné údaje zozbierané ako súčasť informačného servisu sa neposkytujú priamo tretím stranám. Dotknutá osoba môže kedykoľvek zrušiť odber nášho informačného bulletinu. Súhlas s uložením osobných údajov, ktorý nám poskytla dotknutá osoba na zasielanie spravodajcu, je možné kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania súhlasu je v každom bulletine uvedený zodpovedajúci odkaz. Existuje tiež možnosť odhlásiť sa z odberu noviniek kedykoľvek priamo na webovej stránke prevádzkovateľa alebo informovať prevádzkovateľa iným spôsobom.

11
12. Kontakt prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo SMS


Na základe právnych predpisov obsahuje web Hotel Jobs Tirol informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou a priamu komunikáciu s nami, ktorá obsahuje aj všeobecnú adresu pre tzv. Elektronickú poštu (e-mailovú adresu) alebo telefón. Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa údajov e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje prenášané dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto údaje dobrovoľne prenášané od dotknutej osoby prevádzkovateľovi údajov sa ukladajú na účely spracovania, alebo kontaktovania dotknutej osoby.

12
13. Funkcia komentárov a prihlásenie na odber komentárov na blogu, alebo fóre

 

Hotel Jobs Tirol ponúka používateľom možnosť zanechať individuálne komentáre k jednotlivým blogovým príspevkom na blogu, alebo fóre umiestnenom na webovej stránke prevádzkovateľa. Blog, alebo fórum je portál, ktorý je zvyčajne uvedený na webovej stránke a je možné ho prezerať verejne, na ktorom môže jedna osoba, alebo viac ľudí, nazývaných blogeri, uverejňovať články, alebo písať idei, myšlienky v tzv. k blogovým príspevkom, alebo ku príspevkom na fóre sa zvyčajne môžu vyjadrovať aj tretie strany.

 

Ak dotknutá osoba zanechá komentár v blogu / fóre uverejnenom na tejto webovej stránke, okrem komentárov zanechaných dotknutou osobou sa uložia a uverejnia aj informácie o čase zadania komentára a užívateľskom mene vybranom dotknutou osobou (pseudonym, nick). Ďalej sa zaznamená aj IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb dotknutej osoby (ISP). Táto adresa IP je uložená z bezpečnostných dôvodov pre prípad, že dotknutá osoba porušila práva tretích strán uverejnením komentára, alebo zverejnením nezákonného obsahu. Uchovávanie týchto osobných údajov je preto vo vlastnom záujme osoby zodpovednej za spracovanie, aby sa mohol v prípade potreby ospravedlniť v prípade porušenia. Zhromaždené osobné údaje sa neposkytnú tretím stranám, pokiaľ takýto prenos nevyžaduje zákon, alebo ak neslúži na ochranu prevádzkovateľa údajov.

 

Komentáre uvedené na blogu, alebo na fóre Hotel Jobs Tirol si môžu predpaltit/objednať tretie strany. Konkrétne je možné, aby sa komentátor prihlásil na odber komentárov, ktoré nasledujú po komentári ku konkrétnemu blogu / príspevku na fóre.

 

Možnosť prihlásenia sa na odber komentárov je možné kedykoľvek ukončiť.

 

Hotel Jobs Tirol vám v každom prípade odporúča, aby ste nezverejňovali žiadne informácie (alebo aby ste nevyužívali žiadne možnosti na zverejnenie takých informácií), ktoré nechcete zverejňovať na týchto platformách, ako je blog, alebo fórum.

13
14. Práva dotknutej osoby


a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od prevádzkovateľa údajov potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na potvrdenie, môže kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa.
 

b) Právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov na bezplatné získanie informácií o osobných údajoch, ktoré sú o ňom uložené, a ich kópie od prevádzkovateľa kedykoľvek. Poskytovateľ európskej smernice a nariadení, ďalej poskytol dotknutej osobe nárok na tieto informácie:

 • účely spracovania

 • kategórie spracúvaných osobných údajov                                                                     

 • príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým boli, alebo budú poskytnuté osobné údaje, najmä pre príjemcov v tretích krajinách, alebo s medzinárodnými organizáciami

 • existencia práva na opravu, alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou, alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 • ak osobné údaje nie sú zhromažďované od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov

 • xistencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a - aspoň v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj o rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu

Dotknutá osoba má tiež právo na informácie o tom, či sa osobné údaje preniesli do tretej krajiny, alebo do medzinárodnej organizácie. V takom prípade má dotknutá osoba tiež právo dostať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s prenosom.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na informácie, môže kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa.


c) Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požiadať o okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Dotknutá osoba má ďalej, s prihliadnutím na účely spracovania, právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov - aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa.
 

d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od prevádzkovateľa okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ak sa uplatňuje jeden z týchto dôvodov a pokiaľ nie je potrebné ich spracovanie:

 • Osobné údaje boli zhromaždené na účely, alebo spracovanie, na ktorý už nie sú potrebné.

 • Dotknutá osoba odoberie svoj súhlas, na ktorom sa spracovanie zakladalo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A) GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. A) GDPR, a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.

 • Dotknutá osoba namieta proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne závažné legitímne dôvody na spracovanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 2 GDPR.

 • Osobné údaje boli spracované nelegálne.

 • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ.

 • Osobné údaje sa zbierali v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR.

Ak existuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá, aby boli osobné údaje uložené v Hotel Jobs Tirol vymazané, môžu sa kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa. Zamestnanec Hotel Jobs Tirol zabezpečí okamžité vybavenie žiadosti o vymazanie.

Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou Hotel Jobs Tirol a naša spoločnosť je ako zodpovedná osoba povinná odstrániť osobné údaje v súlade s článkom 17 ods. 1 GDPR, spoločnosť Hotel Jobs Tirol prijíma príslušné opatrenia, pričom zohľadňuje dostupnú technológiu a náklady na implementáciu. , tiež technický zreteľ, s cieľom informovať ostatných prevádzkovateľov údajov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba vymazala všetky odkazy na tieto osobné údaje, alebo ich kópie, alebo replikácie z týchto ostatných prevádzkovateľov údajov požiadala o osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je potrebné. Prevádzkovateľ Hotel Jobs Tirol podnikne potrebné kroky v jednotlivých prípadoch.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 • Dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov na časové obdobie, ktoré umožňuje zodpovednej osobe skontrolovať presnosť osobných údajov.

 • Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho požaduje, aby sa použitie osobných údajov obmedzilo.

 •  Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na vykonanie, uplatnenie, alebo obhajobu právnych nárokov.

 • Dotknutá osoba má námietky proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba si želá obmedziť osobné údaje uložené v Hotel Jobs Tirol, môže kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa. Zamestnanec Hotel Jobs Tirol zariadi obmedzenie spracovania.

f) Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov na prijímanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktoré dotknutej osobe poskytla zodpovedná osoba, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok od prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. A) GDPR alebo zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR a spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola odovzdaná zodpovednej osobe.

 

Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 ods. 1 GDPR právo na prenos osobných údajov priamo od jednej zodpovednej osoby k druhej, ak je to technicky uskutočniteľné a nie sú tým dotknuté práva a slobody iných ľudí.

 

S cieľom uplatniť právo na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek prevádzkovateľa Hotel Jobs Tirol.

g) Právo namietať

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov, má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov z dôvodov vyplývajúcich z ich konkrétnej situácie kedykoľvek proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktoré je založená na článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vzniesť námietky. Platí to aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

V prípade námietky nebude spoločnosť Hotel Jobs Tirol ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody dotknutej osoby, alebo ak ich spracovanie slúži na presadenie, uplatnenie, alebo ochranu právnych nárokov.

Ak spoločnosť Hotel Jobs Tirol spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu osobných údajov cez Hotel Jobs Tirol na účely priameho marketingu, Hotel Jobs Tirol už nebude na tieto účely spracovávať osobné údaje.

Dotknutá osoba má okrem toho právo z dôvodov vyplývajúcich z ich konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktoré sa vykonávajú v Hotel Jobs Tirol na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 GDPR. podať námietku, pokiaľ také spracovanie nie je potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.

S cieľom uplatniť právo namietať sa dotknutá osoba môže priamo spojiť s prevádzkovateľom Hotel Jobs Tirol, alebo iným zamestnancom.
 

h) Automatické rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov,

aby nepodliehala rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní - vrátane profilovania -, ktoré má právne účinky, alebo ich podobne významne ovplyvňuje, ak rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) je prípustné z dôvodu práva Únie alebo členského štátu, ktorého sa prevádzkovateľ týka, a tieto právne predpisy prijímajú vhodné opatrenia chrániť práva a slobody, ako aj legitímne záujmy dotknutej osoby alebo (3) s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

 

Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzavretie alebo splnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) sa prijme s výslovným súhlasom dotknutej osoby, Hotel Jobs Tirol prijme vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj chrániť legitímne záujmy dotknutej osoby, ktorá zahŕňa aspoň právo na zásah osoby zodpovednej osoby, vyjadriť svoje vlastné postavenie a napadnúť rozhodnutie.

 

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva s ohľadom na automatizované rozhodnutia, môže kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa.

i) Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa

14
15. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)


Prevádzkovateľ integroval súčasť Google Analytics (s funkciou anonymizácie) na túto webovú stránku. Google Analytics je služba na webovú analýzu. Analýza webu je prezeranie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba na analýzu webu zhromažďuje okrem iného údaje, z ktorých webových stránok dotknutá osoba prišla na webovú stránku (tzv. Sprostredkovateľ), na ktoré podstránky webovej stránky sa dostal, alebo ako často a na ako dlho sa podstránka prezerala. Webová analýza sa používa najmä na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Prevádzkovou spoločnosťou komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Prevádzkovateľ údajov používa pre webovú analýzu pomocou nástroja Google Analytics doplnok „_gat._anonymizeIp“. Týmto dodatkom spoločnosť Google skráti a anonymizuje IP adresu internetového pripojenia dotknutej osoby, ak prístup na našu webovú stránku pochádza z členského štátu Európskej únie, alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Google Analytics umiestni súbor cookie do informačného systému dotknutej osoby. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie dokáže spoločnosť Google analyzovať použitie našej webovej stránky. Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom a do ktorej je integrovaná súčasť Google Analytics, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa automaticky spustí pomocou príslušnej súčasti Google Analytics prenos údajov spoločnosti Google na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, ako je napríklad adresa IP dotknutej osoby, ktorú spoločnosť Google okrem iného používa na zisťovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a nasledne na povolenie vyhlásení o províziách.

Cookie sa používajú na ukladanie osobných údajov, ako je napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev dotknutej osoby na našom webe. Tieto osobné údaje vrátane adresy IP internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sa pri každej návšteve našej webovej stránky prevedú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje spoločnosť Google ukladá v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže zdieľať tieto osobné údaje získané technickým postupom s tretími stranami.


Dotknutá osoba môže zabrániť nainštalovaniu cookies cez našu webovú stránku, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo zabrániť inštalácií cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google umiestniť súbor cookie do informačného systému dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google Analytics nainštalovala, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača, alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky proti zhromažďovaniu údajov vygenerovaných službou Google Analytics, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky a spracovania týchto údajov spoločnosťou Google, a zabrániť im. Dotknutá osoba musí na tento účel stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok - app prehliadača hovorí službe Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics sa nemôžu prenášať žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok. Google považuje inštaláciu doplnku prehliadača za námietku. Ak sa systém informačných technológií dotknutej osoby neskôr odstráni, naformátuje, alebo preinštaluje, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby deaktivovala Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný, alebo deaktivovaný príslušnou osobou, alebo inou osobou, ktorá je v rámci ich sféry vplyvu, existuje možnosť preinštalovania, alebo opätovnej aktivácie doplnku prehliadača.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://policies.google.com/?hl=sk

Google Analytics je podrobnejšie vysvetlený pod týmto odkazom https://support.google.com/analytics#topic=3544906

15
16. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Google AdSense

 

Prevádzkovateľ mohol integrovať Google AdSense na túto webovú stránku. Google AdSense je online služba, ktorá umožňuje umiestňovanie reklamy na webové stránky tretích strán. Google AdSense je založený na algoritme, ktorý vyberá reklamy zobrazené na webových stránkach tretích strán tak, aby sa zhodovali s obsahom príslušných webových stránok tretích strán. Program Google AdSense umožňuje zacielenie používateľov internetu na základe záujmov, ktoré sa implementuje generovaním individuálnych profilov používateľov.

 

Komponent Google AdSense prevádzkuje spoločnosť Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Účelom komponentu Google AdSense je integrovať reklamy na našu webovú stránku. Google AdSense umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie je spoločnosť Alphabet Inc. schopná analyzovať použitie tejto webovej stránky. Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná zodpovednou osobou, prevádzkovateľom, a do ktorej je integrovaná súčasť Google AdSense, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky spustí pomocou príslušnej súčasti Google AdSense prenášanie údajov do spoločnosti Alphabet Inc. za účelom online reklamy a vyrovnania provízií. V rámci tohto technického postupu spoločnosť Alphabet Inc. dostáva informácie o osobných údajoch, ako je napríklad IP adresa dotknutej osoby, ktorú spoločnosť Alphabet Inc. používa okrem iného na zisťovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na umožnenie vyhlásenia o províziách.

 

Dotknutá osoba môže zabrániť nainštalovaniu cookies cez našu webovú stránku, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo nainštalovať cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Alphabet Inc. v nainštalovaní súborov cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Cookies, ktoré už spoločnosť Alphabet Inc. nainštalovala, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom internetového prehliadača, alebo iných softvérových programov.

 

Google AdSense používa aj tzv. Sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je zabudovaná do webových stránok, aby umožnila záznam protokolových súborov a analýzu protokolových súborov, čo umožňuje vykonať štatistickú analýzu. Na základe vloženého sledovacieho pixelu môže spoločnosť Alphabet Inc. rozpoznať, či a kedy subjekt údajov otvoril webovú stránku a na ktoré odkazy dotknutá osoba klikla. Sledovacie pixely sa okrem iného používajú na hodnotenie toku návštevníkov webovej stránky.

 

Prostredníctvom služby Google AdSense sa osobné údaje a informácie, ktoré obsahujú aj IP adresu a sú potrebné na zaznamenávanie a fakturáciu zobrazovaných reklám, prevádzajú na Alphabet Inc. v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sa ukladajú a spracúvajú v Spojených štátoch amerických. Alphabet Inc. môže zdieľať tieto osobné informácie získané technickým postupom s tretími stranami.

 

Google AdSense je podrobnejšie vysvetlený pod týmto odkazom https://support.google.com/adsense#topic=3373519

16
17. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania remarketingu Google

 

Prevádzkovateľ údajov mohol na tomto webe integrovať remarketingové služby Google. Remarketing Google je funkciou služby Google AdWords, ktorá tejto spoločnosti umožňuje zobrazovať reklamy používateľom internetu, ktorí predtým navštívili webové stránky tejto spoločnosti. Integrácia remarketingu Google preto tejto spoločnosti umožňuje vytvárať reklamu súvisiacu s používateľom a následne zobrazovať užívateľovi relevantné reklamy pre používateľa internetu.

 

Remarketing Google prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Účelom remarketingu Google je zobrazovať reklamu súvisiacu so záujmami. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovať reklamy prostredníctvom reklamnej siete Google, alebo ich zobrazovať na iných webových stránkach, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.

 

Remarketing Google naištaluje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie dokáže spoločnosť Google rozpoznať návštevníka našej webovej stránky, ak následne vyvolá webové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každej návšteve webovej stránky, na ktorej je integrovaná remarketingová služba Google, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje so spoločnosťou Google. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, ako je napríklad adresa IP, alebo správanie používateľa pri surfovaní, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na zobrazovanie reklám súvisiacich so záujmom.

 

Cookies sa používajú na ukladanie osobných údajov, ako sú napríklad webové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, sa osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia použitého dotknutou osobou prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje spoločnosť Google ukladá v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže zdieľať tieto osobné údaje získané technickým postupom s tretími stranami.

 

Dotknutá osoba môže zabrániť naištalovaniu cookies cez našu webovú stránku, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo zabrániť inštalácii cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google inštalovať súbor cookie do informačného systému dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google Analytics nainštalovala, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača, alebo iných softvérových programov.

 

Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti záujmovej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba získať prístup cez odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a tam vykonať požadované nastavenia.

 

Ďalšie informácie a príslušné predpisy spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na stránke https://policies.google.com/?hl=sk

17
18. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google AdWords

 

Prevádzkovateľ mohol integrovať službu Google AdWords na túto webovú stránku. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá inzerentom umožňuje umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja Google iba vtedy, keď používateľ použije vyhľadávací nástroj na získanie výsledku vyhľadávania relevantného pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sa reklamy distribuujú na tematických webových stránkach pomocou automatického algoritmu a pri zohľadnení predtým definovaných kľúčových slov.

 

Službu Google AdWords prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Účelom služby Google AdWords je inzerovať našu webovú stránku zobrazovaním reklamy súvisiacej so záujmami na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a zobrazovaním reklamy tretích strán na našej webovej stránke.

 

Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, spoločnosť Google naištaluje do informačného systému dotknutej osoby tzv. konverzný súbor cookie. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný cookie stráca platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužije sa na identifikáciu dotknutej osoby. Ak platnosť cookie ešte neuplynula, používa sa konverzný cookie na zistenie, či na naše webové stránky boli prístupné určité podstránky, napríklad nákupný košík zo systému elektronického obchodu. Konverzná cookie umožňuje nám aj spoločnosti Google pochopiť, či subjekt údajov, ktorý prišiel na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy AdWords, vygeneroval predaj, t. J. dokončil, alebo zrušil nákup tovaru.

 

Údaje a informácie získané pomocou súboru cookie na konverziu používa spoločnosť Google na generovanie štatistík návštevnosti našich webových stránok. Tieto štatistické údaje o návštevách sa zase používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorí nám boli postúpení prostredníctvom reklám AdWords, t.j. na určenie úspechu alebo neúspechu príslušnej reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords pre budúcnosť , naša spoločnosť ani iní inzerenti Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu dotknutej osoby.

 

Konverzná cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako sú napríklad webové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, sa osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia použitého dotknutou osobou prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje spoločnosť Google ukladá v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže zdieľať tieto osobné údaje získané technickým postupom s tretími stranami.

 

Dotknutá osoba môže zabrániť naištalovaniu cookies cez našu webovú stránku, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo zabrániť naištalovaniu cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v nainštalovaní konverzného súboru cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google AdWords nainštalovala, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača, alebo iných softvérových programov.

 

Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti záujmovej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba získať prístup na odkaz www.google.de/settings/ads

 z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a tam vykonať požadované nastavenia.

 

Ďalšie informácie a príslušné predpisy spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na stránke https://policies.google.com/?hl=sk

18
19. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Instagramu

 

Prevádzkovateľ má na tejto webovej stránke integrované komponenty služby Instagram. Instagram je služba, ktorá sa kvalifikuje ako audiovizuálna platforma a umožňuje používateľom zdieľať fotografie a videá a šíriť také údaje na iných sociálnych sieťach.

 

Instagram prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC, 1 Hacker Way, budova 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

 

Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná zodpovednou osobou a do ktorej je integrovaná súčasť Instagram (tlačidlo Insta), automaticky sa aktivuje internetový prehľadávač v informačnom technologickom systéme dotknutej osoby, zobrazí výzvu na stiahnutie reprezentácie príslušného komponentu z Instagramu. V rámci tohto technického procesu získa Instagram informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívi dotknutá osoba.

 

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená aj do Instagramu, Instagram rozpozná zakaždým, keď dotknutá osoba vstúpi na našu webovú stránku, a po celú dobu svojho pobytu na našej webovej stránke, aké konkrétne podstránky navštevuje dotknutá osoba. Tieto informácie  Instagram zhromažďuje a priraďuje ich k príslušnému účtu dotknutej osoby prostredníctvom Instagramu. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Instagram integrovaných na našej webovej stránke, údaje a informácie, ktoré sa s ňou prenášajú, sa priradia k osobnému používateľskému účtu Instagramu dotknutej osoby, ukladajú sa a spracuvávajú.

 

Instagram vždy dostáva prostredníctvom jeho komponentov, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky, či je dotknutá osoba prihlásená na Instagram súčasne s prístupom na naše webové stránky; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Instagram, alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie preniesli na Instagram, môže zabrániť prenosu odhlásením zo svojho účtu Instagram pred prístupom na našu webovú stránku.

 

Ďalšie informácie a príslušné nariadenia o ochrane údajov na Instagrame nájdete na https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388

19
20. Spôsob platby: Ustanovenia o ochrane údajov pre PayPal ako spôsob platby

 

Prevádzkovateľ môže mať na tejto webovej stránke integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovateľ platobných služieb online. Platby sa spracúvajú prostredníctvom takzvaných účtov PayPal, ktoré predstavujú virtuálne súkromné, ​​alebo obchodné účty. PayPal má tiež možnosť spracovať virtuálne platby prostredníctvom kreditných kariet, ak používateľ nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, a preto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje uskutočňovať online platby tretím stranám, alebo prijímať platby. PayPal tiež pôsobí ako správca a ponúka služby ochrany kupujúcich.

 

Európsky prevádzkováteľ spoločnosti PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

 

Ak si dotknutá osoba vyberie ako spôsob platby počas procesu objednávania v našom internetovom obchode „PayPal“, údaje dotknutej osoby sa automaticky prenášajú do služby PayPal. Výberom tejto možnosti platby dotknutá osoba súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platby.

 

Osobné údaje prenášané na PayPal sú zvyčajne meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie platby. Na spracovanie kúpnej zmluvy sú potrebné aj osobné údaje týkajúce sa príslušnej objednávky.

 

Účelom prenosu údajov je spracovanie platieb a predchádzanie podvodom. Prevádzkovateľ prevedie osobné údaje PayPal najmä v prípade, ak je na prenose oprávený záujem. Osobné údaje vymieňané medzi PayPal a zodpovednout osobou, môže PayPal preniesť do finančných inštitúcií poskytujúcich informácie o úvere. Účelom tohto prenosu je overiť totožnosť a dôveryhodnosť.

 

PayPal môže osobné údaje postúpiť pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb, alebo subdodávateľom, pokiaľ je to potrebné na splnenie zmluvných záväzkov, alebo ak sa údaje majú v objednávke spracovať.

 

Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v PayPal. Zrušenie nemá vplyv na osobné údaje, ktoré sa musia spracovať, použiť, alebo preniesť na (zmluvné) spracovanie platieb.

 

Aktuálne predpisy spoločnosti PayPal o ochrane údajov nájdete na adrese https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/home

20
21. Ustanovenia o ochrane údajov pre server Wix.com ako cloudovú platformu pre túto webovú stránku

 

Prevádzkovateľ má na tejto webovej stránke integrované komponenty z platformy Wix.com.

Wix.com je cloudová online platforma na vytváranie webových stránok HTML5 a mobilných webových stránok. Tvorcovy webových stránok umožňuje integrovať funkcie do ich vlastnej domovskej stránky, ktoré boli vyvinuté spoločnosťou Wix, alebo poskytovateľmi z tretích strán.

Wix je založený na obchodnom modeli freemium. Klienti si musia priplatiť za ďalšie služby, ktoré presahujú čistú domovskú stránku. V októbri 2012 spoločnosť Wix spustila svoj trh aplikácií s cieľom predaja aplikácií tretích strán, ktoré boli vyvinuté pomocou webovej technológie spoločnosti Wix.Vývojári aplikácií môžu pomocou súpravy na vývoj softvéru Wix vytvárať svoje vlastné webové aplikácie a sprístupňovať ich používateľom na celom svete.

Európskou prevádzkovou spoločnosťou Wix.com Ltd. je Wix.com Luxembourg S.a.r.l., 5 Rue Guillaume Kroll, L - 1882, Luxemburg.

Hotel Jobs Tirol je zákazníkom a poskytovateľom služieb cez platformu Wix.com.

WIX.com zhromažďuje dva typy údajov od návštevníkov a zákazníkov:

(01) neosobné a neidentifikovateľné údaje

 

v súvislosti s návštevníkom, alebo neidentifikovaným používateľom, ktoré im poskytol, alebo sa mohli automaticky zaznamenať pomocou ich služieb („neosobné údaje“). Na základe takýchto neosobných údajov nemôže spoločnosť Wix pochopiť, od ktorého návštevníka, alebo používateľa tieto údaje pochádzajú. Neosobné údaje, ktoré sú zaznamenané, pozostávajú najmä z technických a zhromaždených informácií o používaní, ako sú napríklad prehľadávanie a kliknutia používateľov a používateľov týkajúce sa služieb, session heatmaps, neidentifikujúce údaje týkajúce sa zariadenia, operačného systému, internetového prehliadača, rozlíšenie obrazovky , nastavenia jazyka a klávesnice, poskytovateľ internetu, stránky sprostredkovania / ukončenia, pečiatka dátumu a času atď. zákazníka, alebo návštevníka.

 

(02) Individuálne identifikovateľné údaje

 

tj. [daje, ktoré identifikujú osobu, alebo umožňujú identifikáciu osoby s vynaloženým úsilím, alebo ktoré majú súkromnú, alebo citlivú povahu („osobné údaje“). Osobné údaje zozbierané spoločnosťou Wix.com pozostávajú hlavne z kontaktných údajov (napr. E-mailová adresa alebo telefónne číslo), fakturačných údajov (meno, fakturačná adresa, spôsob platby a bankové údaje), ktoré zákazníci Wix zaznamenávajú iba s platenými službami, údaje týkajúce sa prehliadača. - alebo relácia použitia (IP adresa, geografická poloha a / alebo jedinečný identifikátor koncového zariadenia), údaje týkajúce sa súvisiacich účtov tretích strán (ako je e-mailová adresa alebo užívateľské meno pre súvisiace PayPal, Google alebo Facebook Účty), naskenované doklady totožnosti, ktoré im boli poskytnuté (napr. Občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas alebo úradné doklady o registrácii spoločnosti), korešpondencia (vrátane dokumentov, ktoré vykonali, alebo poskytli ich služby) a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré im poskytli návštevníci, alebo používatelia, alebo poskytovatelia služieb cez platformu Wix. Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti - akékoľvek iné ako osobné údaje, ktoré sú spojené, alebo môžu byť spájané s osobnými údajmi (napríklad na zlepšenie ich služieb), sa budú považovať za osobné údaje, pokiaľ takéto spojenie existuje.

 

Wix.com môže tiež zhromažďovať podobné údaje týkajúce sa návštevníkov a používateľov webových stránok, alebo služieb svojich zákazníkov - výlučne pre svojich zákazníkov a v ich záujme.

 

Spoločnosť Wix môže zhromažďovať, ukladať a spracovávať určité neosobné a osobné údaje používateľov spoločnosti Hotel Jobs Tirol („Údaje používateľov používateľa“) - výlučne v mene a na základe pokynov spoločnosti Hotel Jobs Tirol. Napríklad každý z používateľov môže importovať svoje e-mailové kontakty tretích strán, ako je napríklad Gmail, alebo iným spôsobom zachytávať a spravovať kontakty prostredníctvom svojich webových stránok používateľa. Takéto kontakty sa potom uložia v mene používateľa v spoločnosti Wix.com

 

Príslušné ustanovenia o ochrane údajov na serveri Wix.com nájdete na adrese https://de.wix.com/about/privacy?utm_source=email_mkt.

21
22. Právny základ pre spracovanie dát

 

​Článok 6, ods. a) GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre operácie spracovania, cez ktorých získame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, ako je to napríklad v prípade operácií spracovania, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru, alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby, alebo protihodnoty, je spracovanie založené na: Článok 6, odstavec b) GDPR. To isté platí pre také spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov, alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako je napríklad splnenie daňových povinností, je spracovanie založené na článku 6 ods. c) GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životných záujmov dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby. To by napríklad nastalo, ak by bol návštevník našej spoločnosti zranený a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení, alebo iné dôležité informácie museli byť postúpené lekárovi, nemocnici, alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na článku 6, ods. d) GDPR. V konečnom dôsledku by sa operácie spracovania mohli zakladať na článku 6, ods. f) GDPR. Operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z vyššie uvedených právnych základov, sa zakladajú na tomto právnom základe, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti, alebo tretej strany, pokiaľ ich neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto operácie spracovania sú nám povolené najmä preto, že ich osobitne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti zastával názor, že legitímny záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie č. 47 vety 2 GDPR).

22
23. Zákonné, alebo zmluvné predpisy o poskytovaní osobných údajov; Potreba uzatvorenia zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

                  

Informujeme vás, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. Daňové predpisy), alebo môžu tiež vyplývať zo zmluvných predpisov (napr. Informácie o zmluvnej strane). Niekedy môže byť potrebné uzavrieť zmluvu, že dotknutá osoba nám poskytne osobné údaje, ktoré následne musíme spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, ak naša spoločnosť s nimi uzavrie zmluvu. Ak sa neposkytnú osobné údaje, bude to mať za následok, že zmluva nebude s dotknutou osobou uzavretá. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí sa dotknutá osoba obrátiť na jedného z našich zamestnancov, alebo prevádzkovateľa. Náš zamestnanec prípad od prípadu objasňuje, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom, alebo zmluvou, alebo či je potrebné uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

23
24. Existencia automatizovaného rozhodovania


Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatizované rozhodovanie, ani profilovanie.

24
25. Aktualizácie

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto ustanovenia ochrany osobných údajov, preto ich pravidelne kontrolujte. Zmeny a objasnenia nadobúdajú účinnosť okamžite po ich uverejnení na webovej stránke. Ak v týchto ustanoveniach vykonáme významné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme použiť, alebo zverejniť.

26. Memo

 

Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené generátorom vyhlásenia o ochrane údajov "DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH", ktorá v spolupráci s advokátskou kanceláriou "Wilde Beuger Solmecke" vykonáva audity ochrany údajov.

bottom of page